Chủ đề: Tinh thần phân liệt

Cây khiên ngưu
Khiên ngưu (cây bìm bìm biếc) và bài thuốc điều trị tinh thần phân liệt

Tên khác: “bìm bìm biếc”, “bìm biếc”, “bìm lam”, lạt bá hoa. Tên khoa học:

1
Hỏi lương y
Nhắn tin
Gọi điện